VŠEOBECNÉ PODMIENKY


1. REGISTRÁCIA

Pred nákupom je potrebná registrácia, ktorú si viete vytvoriť buď prostredníctvom nášho registračného formulára v sekcií "Registrácia", alebo priamo u nás na predajni na informačnom paneli. Registračný formulár obsahuje základné informácie o fyzickej alebo právnickej osobe, kontaktné údaje. Pred prvým nákupom by bolo vhodné nás navštíviť na predajni, kde Vám kolegyne vedia skontrolovať registráciu. Rovnako si vtedy viete doplniť osoby, ktorú budú môcť nakupovať na Vašu registráciu.


2. VSTUP MAXIMÁLNE 2 OSOBY

Oprávnenie na nákup má majiteľ živnosti (osoba poverená na nákup určená pri registrácii) plus dve osoby nadiktované majiteľom registrácie. Deti do 15 rokov majú vstup zakázaný.


3. CENY

  1. Na cenovkách sú uvedené 2 ceny. Cena 1 a Cena 2.
  2. Cenu 1 poskytujeme stálym zákazníkom, floristom a aranžérom.
  3. Cena 2 je určená pre ostatné fyzické a právnické osoby, ktoré nespĺňajú podmienky pre Cenu 1.

PODMIENKY NÁKUPU V ESHOPE


1. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúcim je spoločnosť KVETA, s.r.o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 36326844, IČ DPH: SK2020179832, tel. +421 32 65 727 21, fax: +421 32 6572727, email: kveta@kveta.sk. Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar na adresu uvedenú v tejto objednávke v čo najkratšom termíne. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie záväznej objednávky, pokiaľ je doručovacia adresa zjavne pochybná. O tomto odmietnutí zašle informáciu na emailovú adresu kupujúceho. Záväznou objednávkou sa rozumie objednávka po uplynutí jednej hodiny od jej prijatia predávajúcim. Predávjaúci sa zaväzuje že osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytol, bude využívať iba k účelom, ktoré súvisia so službami internetového obchodu shop.kveta.sk a že ich neposkytne žiadnej tretej osobe, pokiaľ to bezprostredne nesúvisí s vybavením objednávok. Ak kupujúci opätovne nesplnil svoj záväzok odobrať a zaplatiť záväzne objednaný tovar podľa bodu 2.2., predávajúci má právo pozastaviť vybavovanie ďalších objednávok tohto kupujúceho. Predávajúci môže zrušiť záväznú objednávku alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar už nevyrába, nedováža alebo je dlhodobo nedostupný.


2. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúcim sa rozumie každý zákazník (fyzická alebo právnická osoba), ktorá sa zaregistruje na www.kveta.sk a záväzne odošle objednávku. Na základe objednávky kupujúceho sa uzatvára kúpna zmluva. Každá objednávka musí obsahovať: v prípade fyzcikej osoby meno kupujúceho a presnú poštovú adresu, v prípade právnickej osoby jej názov, kontaktnú osobu, fakturačnú adresu, IČO, IČ DPH, ďalej musí kúpna zmluva obsahovať telefónne číslo, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky a spôsob úhrady. Predávajúci objednávku vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Kupujúci sa zaväzuje odobrať objednaný a zaslaný tovar a zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar vrátane poplatkov za poštovné. Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databáze zákazníkov shop.kveta.sk, pokiaľ neučinil žiadnu objednávku, a to na základe emailovej žiadosti.


3. Možnosti a spôsoby platby

  1. Bankovým prevodom - cenu objednávky môžete uhradiť vopred prevodom zo svojho účtu na bankový účet spoločnosti KVETA, s.r.o., č.ú. 511908053/7500 (ČSOB, a.s.). Ako variabilný symbol platby uvádzajte vždy číslo faktúry. Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 3 kalendárne dni odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 3 dní, má predávajúci právo (po predošlom upozornení kupujúceho) odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci zato, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamihu uskutočnenia platby
  2. Pri prevzatí tovaru osobne.
  3. Platba v hotovosti na pošte formou dobierky.

4. Odber a dodávka tovaru

Odber tovaru sa uskutočňuje osobne alebo posielame prostredníctvom poštového kuriéra. Poplatok za poslanie zásielky poštou je stanovený podľa aktuálnych taríf Slovenskej pošty, a.s.. Pri hmotnosti balíku do 15kg na dobierku by hodnota prepravy nemala prekročiť sumu € 10.00


5. Záruka a reklamácie

Viď Reklamačný poriadok Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na 24 mesiacov. Začína plynúť dňom prevzatia alebo odoslania tovaru zákazníkovi. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, inak nepoškodený vrátane kópie dokladu o zaplatení predávajúcemu. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté vybavením tejto reklamácie. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Oprávnenie na záruku zanikne v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku alebo nesprávny zaobchádzaním s výrobkom.


6. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk alebo stratu. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu sú vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Právne vzťahy a podmienky tu neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že úplne uznávajú elektornickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platné a záväzné pre obe zmluvné strany. Tieto maloobchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01. 01. 2010


REKLAMAČNÝ PORIADOK


KVETA, s. r. o., Trenčianske Stankovce 1, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 36 326 844, IČ DPH: SK 2020179832

1. Základné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk alebo stratu. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu sú vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Právne vzťahy a podmienky tu neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že úplne uznávajú elektornickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platné a záväzné pre obe zmluvné strany. Tieto maloobchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01. 01. 2010


2. Odovzdanie tovaru

V prípade reklamácie tovaru môže zákazník výrobok priniesť osobne alebo ho poslať predajcovi na vlastné náklady. Tovar by mal byť zabalený do vhodného obalu. V prípade jeho zaslania prepravnou službou vložte tovar do dostatočne pevného obalu. Reklamáciu mechanicky poškdeného tovaru je zákazník povinný uplatniť ihneď pri prevzatí tovaru. Pokiaľ bol balík alebo jeho obsah poškodený, je potrebné s prepravcom spísať zápisnicu za účelom náhrady škody za poškodený tovar. Reklamovaný tovar je potrebné dodať predajcovi kompletný s priloženou kópiou dokladu o zakúpení výrobku.


3. Záruka a doprava

Záručná doba začína plynúť dňom predaja tovaru odberateľovi. V prípade reklamácie, z ktorej je zjavné poškodenie výrobku užívateľom, môže predajca po dohode so zákazníkom požadovať uhradenie nákladov na opravu, alebo vrátiť neoprávnenú reklamáciu odberateľovi späť na jeho náklady. Vybavená reklamácia bude zákazníkovi doručená na náklady predajcu v čo najkratšom čase.


Reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 01.01.2010 a prevzatím tovaru od predajcu zákazník potvrdzuje, že je s týmto poriadkom oboznámený a súhlasí s ním.